You are using unsupported browsers

Try one of the supported browsers to improve experience

 

Google Chrome 55

Google Chrome 55

Mozilla Firefox 51

Mozilla Firefox 51

macOS Safari 11

macOS Safari 11

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11

You may continue using your current browser but certain features may not operate correctly

 

Continue

Actievoorwaarden

VOORWAARDEN SURVEY ROBIJN DRY WASH

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de survey Robijn Dry Wash hierna te noemen: ‘Survey’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’.

Artikel 1    Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 16 jaar is gerechtigd aan deze Survey deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 16 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

2. Deelname aan de Survey is gratis en er staat geen beloning tegenover het deelnemen aan de Survey.

3. Deze voorwaarden zijn te vinden op https://www.robijndoetdewas.nl/actievoorwaarden.html
 

Artikel 2    Wanneer kan je meedoen?

1. Deze Survey loopt van 23-3-2021 t/m 28-3-2021
 

Artikel 3        Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. U erkent dat deelname aan de Survey geheel voor eigen risico is.

2. Unilever en de door haar inschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Survey, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

- het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).
 

Artikel 4        Persoonlijke gegevens

1. Om mee te doen aan de Survey kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres, etc.). 2. Op de Survey en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html. 3. Op de website van de Survey kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever.
 

Artikel 5        Rechten Unilever

1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Survey te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Survey, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.
 

Artikel 6        Contact/Klachten

1. Voor vragen of klachten over deze Survey of voorwaarden, zijn wij als volgt te bereiken:

Contactformulier : https://www.robijndoetdewas.nl/contact.html

Telefonisch : 0800 - 0085

Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan.
 

Artikel 7        Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Survey, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Survey of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.